Grond en Steen Invest BV uw Vastgoed partner voor asbestattesten, EPC, elektrische keuring, opmaak sloopopvolgingsplannen, keuring stookolie

Grond & Steen Invest

Dienstverlening voor onroerende goederen, asbestattesten, EPC, Elektrische keuring, opmaak sloopopvolgingsplannen

Bodemattesten Ovam

Zodra je een stuk grond overdraagt, verkoopt of verwerft is een bodemattest verplicht.

Bij de OVAM kan je altijd een bodemattest aanvragen, zelfs als je geen grond koopt of verkoopt. Om de koper optimaal te informeren is het bodemattest reeds noodzakelijk bij de ‘compromis’ of de verkoopovereenkomst. Het attest bevat alle gekende gegevens over de grond alsook de informatiebronnen.

Zijn er nog geen gegevens beschikbaar of gekend, dan spreken we van een ‘blanco bodemattest’.

Soms volstaat een bodemattest niet bij de overdracht van een grond. In geval je eigenaar/verkoper van een risicogrond bent, dan moet je voor de verkoop aan een aantal verplichtingen voldoen: bij een risicogrond moet je een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren door een bodemdeskundige; de verkoop melden aan de OVAM en het verslag van het onderzoek bezorgen. De resultaten van het onderzoek moeten goedgekeurd zijn door de OVAM. Bij ernstige verontreiniging kan de OVAM een diepgaander onderzoek (beschrijvend) en sanering eisen. Een ‘beschrijvend bodemonderzoek’ zal duidelijk maken of er saneringswerken moeten gebeuren. In zo’n geval kan de verkoop pas doorgaan nadat de OVAM een saneringsproject goedkeurde.

Schuiven naar boven